algemene voorwaarden en privay policy

Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle via Bloems partyshop verkochte artikelen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website.

§ 2 Prijzen, aanbiedingen en offertes

2.1 Alle vermelde prijzen op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzend en of behandelingskosten deze zijn elders op de site en in deze voorwaarden gespecificeerd.

2.2 Bloems partyshop heeft het recht om prijzen te veranderen in betrekking tot tussentijdse belasting verhogingen, wettelijke maatregelen of wijziging BTW tarief e.d. 2.3 gelden niet voor de bezorg kosten en of in combinatie met andere aanbiedingen

§ 3 Productinformatie

3.1 De aangeboden artikelen worden duidelijk en naar waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de site en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Bloem partyshop c.q. de fabrikant in het aanbod worden genoemd. In de aanbiedingen wordt duidelijk aan gegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij/zij op het aanbod ingaat.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. al dan niet door Bloem partyshop vervaardigd, opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn

3.3 Alle door of in opdracht van Bloem partyshop gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. blijven eigendom van Bloems partyshop en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt . De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek van Bloems partyshop te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Bloem partyshop van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

§ 4 Bestellen en tot stand komen overeenkomst

4.1 Na bestelling van het gewenste artikel ontvangt u hiervan een e-mail bevestiging met de betaalgegevens. Indien u niet binnen 24 uur een bevestiging hebt ontvangen van uw bestelling verzoeken wij u contact op te nemen met ons per e-mail winkel@bloemberghem.nl of via tel: 0412-402267. Voor uitzonderingen in levering gelieve de website te raadplegen. Een bestelling is pas definitief na ontvangst van betaling , het artikel wordt niet gereserveerd. Indien de betaling niet ontvangen is na 5 werkdagen vervalt de bestelling automatisch.

4.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie opdracht van Bloems Partyshop op haalbaarheid is beoordeeld. Bloems partyshop heeft het recht om zonder opgaven van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

§ 5 Levering en verzending

5.1 Levering en verzending geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige betaling. Verzending vindt plaats op werkdagen van maandag t/m vrijdag. Alle op de website geplaatste artikelen zijn in principe direct leverbaar , hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleed. Het doel is om de artikelen binnen 1 tot maximaal 4 werkdagen na ontvangst van betaling op de bestemming te hebben. Mocht het zo zijn dat om een of andere reden het een vakantie periode betreft wordt dit duidelijk op onze site vermeld.

5.2 Alle artikelen worden vooraf verzending gecontroleerd op juiste werking en volledigheid.

5.3 Bloems partyshop garandeert dat betaalde goederen aan u worden verzonden, uiterlijk 8 werkdagen na ontvangst van betaling. In geval Bloems partyshop niet aan de levering kan voldoen heeft u recht op volledige retourbetaling van het betaalde bedrag. Uitzondering hierop is het in artikel 9 gestelde van deze voorwaarden.

5.4 Bloem Partyshop neemt uw bestelling gegevens in principe ongewijzigd over. Bloems partyshop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorg gegevens zoals deze worden opgeven door de klant.

5.5 Voor verzending van een bestelling wordt PostNL verzending gebruikt.

5.6 Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust tot op het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer tenzij hierover specifieke afspraken over zijn gemaakt. Verzending gebeurd op kosten van de klant, tenzij voor afhalen op locatie wordt gekozen.

5.7 Artikelen worden altijd goed beschermd verzonden. Voor schade of vermissing tijdens transport wordt door Bloems partyshop geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.8 Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, hotels , restaurants, campings, kantoren ect. Zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen

5.9 Alle artikelen worden verzonden na ontvangst van betaling. Indien een klant 1 week na betaling niet hiervan per mail of eventueel anderszins een bevestiging heeft ontvangen wordt de klant verzocht hierover contact op te nemen met Bloems partyshop om de betaling na te trekken en te verifiëren.

§ 6 Bezichtiging Artikelen kunnen uitsluitend worden bezichtigd en of gekocht worden op ons vestiging adres.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud Het eigendom van de door Bloems partyshop geleverde goederen gaan pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bloems partyshop verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van ontvangst op u over

§ 8 Retourzending /afkoelingsperiode

8.1 Alvorens een artikel voor retourzending bij Bloems partyshop aan te bieden dient altijd vooraf aan de retourzending aan kondigen via mail winkel@bloemberghem.nl

8.2 Een retourzending kan alleen plaatsvinden indien dit 7 dagen na ontvangst gebeurt en het artikel niet beschadigd, gedragen is . U dient uw retourzending altijd voldoende te frankeren.

Retourzendingen kunnen niet worden verrekent met een andere bestelling LET OP: Zendingen die niet aan de eisen voldoen worden niet in behandeling genomen Nadat een volledige retourzending in goede orde is ontvangen zal deze beoordeeld worden en bij akkoord het orderbedrag ( incl. De verzendkosten bij een volledige retourzending bij een deel retourzending betaald u wel verzendkosten ) teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant.

Dit recht is niet van toepassing indien:

– het beenmode betreft, dit kan niet retour

– het de tassencollectie betreft , deze kan niet retour

-het kleurlenzen betreft deze kunnen niet retour

– de kleding gedragen en/of gewassen is

– de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen

– vermissing van originele verpakking en of labels

– het artikelen betreft tijdens de opruiming of actie

– het artikelen betreft die we speciaal voor de klant besteld hebben de koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren.

Bloem partyshop gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Niet gefrankeerde zendingen worden door Bloems Partyshop nimmer geaccepteerd. U dient bij een retour zending een briefje te doen met uw naam, ordernummer en een reden van retour

Zonder deze gegevens kunnen wij uw retourzending niet verwerken. Zodra de complete retourzending in goede orde is ontvangen zullen wij zorg dragen voor het restitueren van het aankoopbedrag incl. de verzend kosten van ons naar de klant en van de klant terug naar ons. Bij het niet volledig retour zenden van de gehele bestelling betaald u wel verzendkosten .

De kosten voor een pakket tot 10kg. zijn € 6,95 Daarboven zijn de kosten € 13,25. tot 30kg.

LET OP: het retourrecht is tevens niet van toepassing indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn van 5 dagen is voldaan! U kunt dan niets meer retourneren.

§ 9 Aansprakelijkheid

9.1 Bloems partyshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinde gegeven. Bloems Partyshop kan op geen enkelen wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, teksten typefouten en ander onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen .

Bloems partyshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten die op deze site worden beschreven en of aangeboden.

9.2 Bloems partyshop aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen welke voortkomen uit het gebruik van de gekochte en of gevolgen m.b.t. de onjuistheid van de aan het gekochte afgelezen gegevens dan wel allergische reacties die het gekochte artikel zou veroorzaken of zou kunnen veroorzaken bij de koper of drager.

Bloems partyshop, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit een verband houdende met een overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokkene derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

Onverminderd het vorenstaande is Bloems partyshop in ieder geval nimmer aansprakelijk:

– wegens het niet of niet tijdig leveren – voor gegevens in folder, catalogi, reclamemateriaal e.d.

– in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen( overmacht)

– indien een afnemer het zelf of derde het geleverde repareert , daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor beschikt of bestemd is. Het gene overbelast is en anderszins onvakkundig gebruikt

– Voor eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke reden dan ook in Bloems partyshop ruimte bevinden

– Voor bedrijfs -en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaat

– Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen

– Voor schade veroorzaakt door shopsoftware

– Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op de magnetische informatiedragers

– Voor schade veroorzaakt door het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden Indien Bloem partyshop in enig geval, ondanks bovenstaande , voor enig schade aansprakelijk is , aanvaardt Bloems partyshop, slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering ( indien van toepassing wordt gedekt) , tot het bedrag van de door van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Bloems Partyshop nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuur bedrag voor de betreffende overeenkomst.

De afnemer zal bloems partyshop , vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Bloem partyshop.

De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bloems partyshop of haar leidinggevende ondergeschikten .

Indien na tot standkoming van de overeenkomst deze door Bloems partyshop niet kan worden nagekomen ten gevolgen van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel Bloems partyshop niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Bloems partyshop als een niet toerekenbare tekortkoming ( overmacht). Onder omstandigheden als bedoeld vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertraging in aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transport onmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en of fabriekanten van Bloems partyshop, als mede hulppersonen, ziekte van personeel, gebrek in hulpmiddelen of transportmiddelen , uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Bloems partyshop redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

Bloems partyshop heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.

Bloems partyshop is tevens gemachtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is Bloem partyshop, gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Bloems partyshop behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werkt en gemaakte kosten.

Bloems partyshop, heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade

§10 klachten behandeling

10.1 De ondernemer beschikt over voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig de klachten procedure

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 8 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt .

Als de klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 8 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoordt kan verwachten.

§11 overmacht Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Bloems partyshop u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon of e-mail, zonder tot betaling van schadevergoeding van enig aard gehouden te zijn.

In geval van overmacht kan Bloems partyshop de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaald Bloems partyshop u het betaalde bedrag terug, Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:

belemmerende maatregelen van overheidswege: geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in en externe vervoerapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen, geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productie apparaat van of werkstakingen of uitsluitingen in het bedrijf of in dat waarvan de goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

§12 akkoordverklaring De koper/afnemer/opdrachtgever verklaard deze voorwaarden te hebben gelezen en zich hiermee akkoord te verklaren alvorens een opdracht tot levering reparatie of anderszins te plaatsen

§ 13 Toepasselijk recht 13.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechters in Nederland

§14 Identiteit van de onderneming Bloems Partyshop pastoor van teteringstraat 1c 5351 EN berghem 0412-402667 fax 0412-401364 e-mailwinkel@bloemberghem.nl kvk nummer 16052551 btw nummer 116211039B01

PRIVACY POLICY

Bloem berghem, gevestigd aan pastoor van teteringstraat 1c
5351en Berghem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bloemberghem.nl pastoor van teteringstraat 1c
5351en Berghem 0412402667

hennie bloem is de Functionaris Gegevensbescherming van bloem berghem Hij/zij is te bereiken via winkel@bloemberghem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
bloem berghem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via winkel@bloemberghem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
bloem berghem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– bloem berghem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
bloem berghem neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van bloem berghem) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

bloem berghem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 2 jaar >

Delen van persoonsgegevens met derden
bloem berghem verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
bloem berghem gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. bloem berghem gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door bloem berghem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar winkel@bloemberghem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

bloem berghem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
bloem berghem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via winkel@bloemberghem.nl