(+0412) 402667CONTACT
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid 

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle via Bloems partyshop verkochte artikelen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website.

§ 2 Prijzen, aanbiedingen en offertes

2.1 Alle vermelde prijzen op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzend en of behandelingskosten deze zijn elders op de site en in deze voorwaarden gespecificeerd.

2.2 Bloems partyshop heeft het recht om prijzen te veranderen in betrekking tot tussentijdse  belasting verhogingen, wettelijke maatregelen of wijziging  BTW tarief e.d.

2.3 gelden niet voor de bezorg kosten en of in combinatie met andere aanbiedingen

§ 3 Productinformatie

3.1 De aangeboden artikelen worden duidelijk en naar waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de site en/of in  schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Bloem partyshop c.q. de fabrikant in het aanbod worden genoemd. In de aanbiedingen wordt duidelijk aan gegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij/zij op het aanbod ingaat.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. al dan niet door Bloem partyshop vervaardigd, opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn

3.3 Alle door of in opdracht van Bloem partyshop gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. blijven eigendom van Bloems partyshop en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt . De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek van Bloems partyshop te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Bloem partyshop van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

§ 4 Bestellen en tot stand komen overeenkomst 

4.1  Na bestelling van het gewenste artikel ontvangt u hiervan een e-mail bevestiging met de betaalgegevens. Indien u niet binnen 24 uur een bevestiging hebt ontvangen van uw bestelling verzoeken wij u contact op te nemen met ons per e-mail  winkel@bloemberghem.nl of via tel: 0412-402267. Voor uitzonderingen in levering gelieve de website te raadplegen. Een bestelling is pas definitief na ontvangst van betaling , het artikel wordt niet gereserveerd. Indien de betaling niet ontvangen is na 5 werkdagen vervalt de bestelling automatisch.

4.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie opdracht van Bloems Partyshop op haalbaarheid is beoordeeld. Bloems partyshop heeft het recht om zonder opgaven van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.


§ 5 Levering en verzending

5.1 Levering en verzending geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige betaling. Verzending vindt plaats op werkdagen van maandag t/m vrijdag. Alle op de website geplaatste artikelen zijn in principe direct leverbaar , hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleed.  Het doel is om de artikelen binnen 1 tot maximaal  4 werkdagen na ontvangst van betaling op de bestemming te hebben.
Mocht het zo zijn dat om een of andere reden het een vakantie periode betreft wordt dit duidelijk op onze site vermeld.

5.2 Alle artikelen worden vooraf verzending gecontroleerd op juiste werking en volledigheid.

5.3 Bloems partyshop garandeert dat betaalde goederen aan u worden verzonden, uiterlijk 8 werkdagen na ontvangst van betaling. In geval Bloems partyshop niet aan de levering kan voldoen heeft u recht op volledige retourbetaling van het betaalde  bedrag. Uitzondering hierop is het in artikel 9 gestelde van deze  voorwaarden.

5.4 Bloem Partyshop neemt uw bestelling gegevens in principe ongewijzigd over. Bloems partyshop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorg gegevens zoals deze worden opgeven door de klant.

5.5 Voor verzending van een bestelling wordt TNT post verzending gebruikt.

5.6 Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust tot op het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer  tenzij hierover specifieke afspraken over zijn gemaakt. Verzending gebeurd  op kosten van de klant, tenzij voor afhalen op locatie wordt gekozen.

5.7 Artikelen worden altijd goed beschermd verzonden. Voor schade of vermissing tijdens transport wordt door Bloems partyshop geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.8 Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, hotels , restaurants, campings, kantoren ect. Zijn  geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen

5.9 Alle artikelen worden verzonden na ontvangst van betaling. Indien een klant  1 week na betaling niet hiervan per mail of eventueel anderszins een bevestiging heeft ontvangen wordt de klant verzocht hierover contact op te nemen met Bloems partyshop om de betaling na te trekken en te verifiëren.

§ 6 Bezichtiging

Artikelen kunnen uitsluitend worden bezichtigd en of gekocht worden op ons vestiging adres.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud  

Het eigendom van de door Bloems partyshop geleverde goederen gaan pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bloems partyshop verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van ontvangst op u over

§ 8 Retourzending /afkoelingsperiode

8.1 Alvorens een artikel voor retourzending bij Bloems partyshop aan te bieden dient altijd vooraf aan de retourzending aan kondigen via mail winkel@bloemberghem.nl

8.2 Een retourzending kan alleen plaatsvinden indien dit 7 dagen na ontvangst gebeurt en het artikel niet beschadigd, gedragen is .
U dient uw retourzending altijd voldoende te frankeren. Retourzendingen kunnen niet worden verrekent met een andere bestelling

LET OP: Zendingen die niet aan de eisen voldoen worden niet in behandeling genomen

Nadat een retourzending in goede orde is ontvangen zal deze beoordeeld worden en bij akkoord het ordebedrag  ( excl. De verzendkosten ) teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien:
- het beenmode betreft, dit kan niet retour
- het de tassencollectie betreft , deze kan niet retour
- de kleding gedragen en/of gewassen is 
- de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
- vermissing van originele verpakking en of labels
- het artikelen betreft tijdens de opruiming of actie
- het artikelen betreft die we speciaal voor de klant besteld hebben

de koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Bloem partyshop gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Niet gefrankeerde zendingen worden door Bloems Partyshop nimmer geaccepteerd.
U dient bij  een retour zending een briefje te doen met uw naam, ordernummer en een reden van retour
Zonder deze gegevens kunnen wij uw retourzending niet verwerken.

Zodra de retourzending in goede orde is ontvangen zullen wij  zorg  dragen voor het restitueren van het aankoopbedrag  excl. de verzend kosten  van ons naar de klant en van de klant terug naar ons, De kosten voor een pakket tot 10kg. zijn € 6,95  Daarboven zijn de kosten € 13,25. tot 30kg.

LET OP: het retourrecht is tevens niet van toepassing indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn van 5 dagen is voldaan! U kunt dan niets meer retourneren.

§ 9 Aansprakelijkheid

9.1 Bloems partyshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site wordt gegeven.  De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinde gegeven. Bloems Partyshop kan op geen enkelen wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, teksten typefouten en ander onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen . Bloems partyshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten die op deze site worden beschreven en of aangeboden.

9.2 Bloems partyshop aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen welke voortkomen uit het gebruik van de gekochte en of gevolgen m.b.t. de onjuistheid van de aan het gekochte afgelezen gegevens dan wel allergische reacties die het gekochte artikel  zou veroorzaken of zou kunnen veroorzaken bij de koper of drager. Bloems partyshop, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige  schade, voortvloeiend uit een verband houdende met een overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokkene derde  mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
Onverminderd het vorenstaande is Bloems partyshop in ieder geval nimmer aansprakelijk:
- wegens het niet of niet tijdig leveren
- voor gegevens in folder, catalogi, reclamemateriaal e.d.
- in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen( overmacht)
- indien een afnemer het zelf of derde het geleverde repareert , daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor beschikt of bestemd is. Het gene overbelast is en anderszins onvakkundig gebruikt 
- Voor eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke reden dan ook in Bloems partyshop ruimte bevinden
- Voor bedrijfs -en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaat
- Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen
- Voor schade veroorzaakt door shopsoftware
- Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op de magnetische informatiedragers
- Voor schade veroorzaakt door het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden Indien Bloem partyshop in enig geval, ondanks bovenstaande , voor enig schade aansprakelijk is , aanvaardt Bloems partyshop, slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door  haar verzekering ( indien van toepassing wordt gedekt) , tot het bedrag van de door van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Bloems Partyshop nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuur bedrag voor de betreffende overeenkomst. De afnemer zal bloems partyshop , vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Bloem partyshop. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover  schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bloems partyshop of haar leidinggevende ondergeschikten .Indien na tot standkoming van de overeenkomst deze door Bloems partyshop niet kan worden nagekomen ten gevolgen van omstandigheden  die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren  dan wel Bloems partyshop niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer  voor Bloems partyshop als een niet  toerekenbare tekortkoming ( overmacht). Onder  omstandigheden als bedoeld vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertraging in aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transport onmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en of fabriekanten van Bloems partyshop, als mede hulppersonen, ziekte van personeel, gebrek in hulpmiddelen of transportmiddelen , uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Bloems partyshop redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. Bloems partyshop heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Bloems partyshop is tevens gemachtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bloem partyshop, gehouden  enige boete of schadevergoeding te betalen. Bloems partyshop behoudt het recht op  betaling van het reeds verrichte werkt en gemaakte kosten. Bloems partyshop, heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade   

§10 klachten behandeling

10.1 De ondernemer beschikt over voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht  overeenkomstig de klachten procedure

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen  een termijn van  8 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt . Als de klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 8 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoordt kan verwachten.

§11 overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Bloems partyshop u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon of e-mail, zonder tot betaling van schadevergoeding van enig aard gehouden te zijn.
In geval van overmacht kan  Bloems partyshop de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaald  Bloems partyshop u het betaalde bedrag terug, Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: belemmerende maatregelen van overheidswege: geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in en externe vervoerapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen, geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productie apparaat van of werkstakingen of uitsluitingen in het bedrijf of in dat waarvan de goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

§12 akkoordverklaring

De koper/afnemer/opdrachtgever verklaard deze voorwaarden te hebben gelezen en zich hiermee akkoord te verklaren alvorens een opdracht tot levering reparatie of anderszins te plaatsen

§ 13 Toepasselijk recht

13.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechters in Nederland

§14 Identiteit van de onderneming
Bloems Partyshop  pastoor van teteringstraat 1c 5351 EN berghem 0412-402667 fax 0412-401364 e-mailwinkel@bloemberghem.nl kvk nummer 16052551 btw nummer 116211039B01